Funderingstechnieken Geluidsschermen Civiele techniek Werktuigbouwkunde Meettechnieken

CO2-Prestatieladder


CO2-Prestatieladder

In juli 2014 heeft B.V. Ingenieursbureau M.U.C. het CO2-bewust certificaat behaald! 

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.
Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (INZICHT) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (REDUCTIE). Op de site van SKAO vind je meer informatie over de ladder en welke bedrijven reeds gecertificeerd zijn. 

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (TRANSPARANTIE) en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (PARTICIPATIE).

CO2-footprint

In het referentiejaar 2012 bedroeg de CO2-footprint van B.V. Ingenieursbureau M.U.C. 43,1 ton CO2.
In 2015 bedroeg de CO2-footprint van B.V. Ingenieursbureau M.U.C. 16,5 ton CO2. Klik hier voor de de laatste CO2-emissie inventarisatie. Ons halfjaaverslag m.b.t. de eerste helft van 2018 vind je hier.


Doelstelling

B.V. Ingenieursbureau M.U.C. heeft zich tot doel gesteld om het CO2-Bewust certificaat te behouden voor niveau 3, en in 2020 57% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2012.

Energiemanagement actieplan (eis 3.B.2)

Om te borgen dat de doelstelling gehaald wordt, heeft B.V. Ingenieursbureau M.U.C. een energiemanagement actieplan opgesteld. Hierin is de stuurcyclus vastgelegd om tot voor continue verbetering van de energie-efficiëntie te komen.

In het actieplan staan o.a. de beleidsverklaring van de directie over energiegebruik en energie-efficiëntie, de doelstellingen, welke maatregelen genomen worden om de doelstellingen te bereiken, hoe de organisatie is ingericht, welke energieprestatie indicatoren gemeten en gemonitord worden. Voorts is beschreven hoe met interne en externe audits en de management review de werking van het systeem geborgd is.

Klik hier voor energiemanagement actieplan.

Transparantie (eis 3.C)

B.V. Ingenieursbureau M.U.C. wil transparant communiceren door het intern en extern publiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang. Daarbij hoort het aangaan van een dialoog met medewerkers, klanten, leveranciers, overheid en andere ketenpartners.

Door interne communicatie wil B.V. Ingenieursbureau M.U.C. de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie te vergroten, en zo het draagvlak voor de uitvoering van beleid te vergroten. De ervaringen en ideeën van de medewerkers spelen hierin een belangrijke rol!

Door externe communicatie wil B.V. Ingenieursbureau M.U.C. in contact komen met andere partijen om nieuwe ideeën of voorstellen te bedenken voor samenwerken aan het verminderen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot.

Klik hier voor het communicatieplan.

Participatie (eis 3.D.1)

B.V. Ingenieursbureau M.U.C. wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere ketenpartners, om ideeën en initiatieven te bedenken om de CO2-uitstoot te reduceren.

Duurzame leverancier

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers. Opdrachtgevers en leveranciers worden gezamenlijk uitgedaagd hun visie op duurzaamheid te delen en samen de keten te versterken in klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven.

Regelmatig worden er door de duurzame leverancier mailings gestuurd m.b.t. CO2-reductie, tevens kun je bijeenkomsten bijwonen. Klik hier voor meer informatie over de Duurzame Leverancier.

B.V. Ingenieursbureau M.U.C. heeft zich aangesloten bij dit initiatief.

Nederland CO2 Neutraal

Stichting Nederland CO2 Neutraal heeft als doel bedrijven en organisaties te stimuleren en te ondersteunen om toe te groeien naar een klimaatneutrale onderneming. Dit doen ze omdat ze erin geloven dat ze op deze manier een betere toekomst kunnen creëren voor nu maar zeker ook voor later.

Nederland CO2 Neutraal organiseert ineractieve bijeenkomsten, waarop men op een leuke manier samen nadenkt over oplossingen voor het terugdringen van CO2. Klik hier voor meer informatie over dit initiatief.

B.V. Ingenieursbureau M.U.C. heeft zich aangesloten bij dit initiatief en gaat regelmatig naar bijeenkomsten en maakt deel uit van een werkgroep.

Klik hier voor ons Participatieplan.

 

Meest recente documenten

Emissie inventarisatie

Halfjaarverslag

Energieaudit

Energiemanagement actieplan

Communicatieplan

Participatieplan

Halfjaarverslag 2018

Documenten voorgaande jaren

CO2-emissieinventarisatie

2013, 2014, 2015, 2016

Energiemanagementactieplan

2013, 2014, 2015, 2016

Halfjaarverslag

2017

Communicatieplan

2013, 2014, 2015 / 2016

Participatie

2013, 2014, 2015 / 2016